/Algemene Voorwaarden & AVG

Algemene Voorwaarden & AVG

VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP   

 • Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Gezinskorting wordt alleen gegeven indien meerdere Gottamove leden op hetzelfde adres wonen en dus ook hetzelfde postadres hebben.
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor (zie voorzijde) tot wederopzegging indien u niet tijdig opzegt blijft de verplichting tot betaling bestaan. Ook wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten.
 • Na de periode van (zie voorzijde) wordt het lidmaatschap tot wederopzegging verlengd.
 • Bij Automatische incasso’s wordt de contributie afgeschreven van het door u opgegeven bank- of gironummer. Dit gebeurt vooraf en rond het einde van de maand. Indien het voor ons niet mogelijk is, het door u verschuldigde bedrag te incasseren houden wij ons het recht voor om u storno kosten in rekening te brengen.
 • Gottamove houdt het recht om tarieven te verhogen (maximaal 5% indexering per jaar). Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten kunnen ontleend. Acties of speciale aanbiedingen zullen nimmer van toepassing zijn op lopende abonnementen.
 • Het opzeggen van het abonnement kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is 1 kalendermaand.
 • Na opzegging van het lidmaatschap kunt u geen aanspraak meer maken op eerder betaalde inschrijfgelden, contributies of andere tegoeden. Opzeggingen worden alleen geaccepteerd indien er geen achterstallige contributiegelden zijn.
 • Het lidmaatschap kan tussentijds worden stopgezet/onderbroken in geval van blessure of langdurige ziekte. Hiertoe dient u schriftelijk advies van de huisarts/medische specialist in te leveren bij Gottamove.

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 • De directie is niet aansprakelijk diefstal, verlies of ongevallen in en om de leslocaties.
 • Leden en/of introducé (e)s geven Gottamove toestemming voor fotografische en andersoortige opname te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
 • Gottamove behoudt het recht om de gebruikstijden aan te passen ten behoeve van inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere redenen.
 • Indien men minderjarig is (tot 18 jaar) en lid wil worden, is goedkeuring van ouders of verzorgers vereist. Middels deze goedkeuring verklaren ouders c.q. verzorgers in te staan voor het voldoen van de kosten voor het lidmaatschap. Zij dienen het inschrijfformulier te ondertekenen.
 • Tijdens de schoolvakanties zullen er geen danslessen plaatsvinden.
 • Met een dansabonnement mogen 16+ers ook deelnemen aan sportlessen.
 • De directie beslist in gevallen waarin het reglement niet in voorziet.

AVG – PRIVACYVERKLARING

Gottamove, gevestigd aan J.J.P Oudweg 8, 1703 DE, Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


J.J.P Oudweg 8, 1703 DE, Heerhugowaard. Telefoonnummer: +31 72 572 15 29.
Ivan Tay is de Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via administratie@gottamove.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gottamove verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam – Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@gottamove.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gottamove verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Ledenadministratie
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Gottamove verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Gottamove neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gottamove) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gottamove bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden tot 7 jaar na beëindiging lidmaatschap bewaard. Dit i.v.m. de belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gottamove verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gottamove gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gottamove en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@gottamove.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Gottamove wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gottamove neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via administratie@gottamove.nl